Privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika
Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi "privaatsuspoliitika") määrab kindlaks administratsiooni kohustused seoses kasutajate poolt administratsiooni taotlusel Tallinn Digital Weeki korraldaja (edaspidi "korraldaja") registreerimisel esitatud isikuandmete mitteavaldamise ja konfidentsiaalsuse kaitsmisega.

Privaatsuspoliitika viitab kogu teabele, mida Korraldaja võib koguda kasutaja kohta teenuse (edaspidi "teenus") kasutamise ajal. Korraldaja veebilehel registreerudes nõustub kasutaja kõigi käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

Käesolevat privaatsuspoliitikat võib administratsioon muuta ilma eelneva teatamata. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav aadressil https://tallinndigitalweek.ee/privacy.
2. Kasutaja isikuandmed
2.1. Põhiterminid

Registreerimisel esitab kasutaja administratsioonile isikuandmed, sealhulgas ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi. Teenuse registreerimisel ja/või kasutamisel võib Korraldaja automaatselt või kasutaja osalusel koguda täiendavaid isikuandmeid, sealhulgas IP-aadressi, brauseri versiooni, riiki, keelt, UTM-parameetreid, partneri märgiseid, lehekülje viitaja aadressi ja muid tehnilisi andmeid, mida saab kasutada kasutaja tuvastamiseks ilma lisameetmeid võtmata.

Erinevate teenuste kasutamiseks võib kasutajalt nõuda juurdepääsu kolmandate isikute teenusepakkujate kontodele, sealhulgas muu hulgas avalikule failihoidlale, kiirsõnumiteenusele, suhtlusvõrgustikele ja muudele teenustele. Sellisel juhul võib administratsioon saada kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt täiendavaid isikuandmeid, sealhulgas muu hulgas sugu, asukoht, kasutajapilt jne. Kogu teavet, millele on juurdepääs kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt teenuslepingule ja privaatsuspoliitikale.

2.2. Maksepoliitika

Korraldaja tariifimaksed tehakse ühe olemasoleva maksesüsteemi kaudu, näiteks Stripe.com, PayPal, CloudPayments. Need maksesüsteemid koguvad ja säilitavad finantsteavet vastavalt teenuslepingule ja privaatsuspoliitikale.

Korraldaja ei salvesta täielikke kaardiandmeid. Ta ei tegutse maksete vastutava töötlejana ja saab ainult teateid edukate maksete kohta.

On siiski arusaadav, et Tariifi eest makse saamisel võib administratsioon koguda lisateavet, sealhulgas muu hulgas tehingu numbri, tehingu aja, maksmiseks kasutatud kaardi tüübi ja kehtivusaja, samuti kaardinumbri neli viimast numbrit, kaardiomaniku nime, riigi ja linna, kus kaardilt on võetud raha.

2.3. Kolmandate isikute poolt nõutavad isikuandmed

Kasutajalt võidakse nõuda juurdepääsu kolmandate isikute teenusepakkujate kontodele, sealhulgas muu hulgas avalike failihoidlate, kiirsõnumiteenuste, suhtlusvõrgustike jt kontodele, et kasutada erinevaid teenuseid. Sellisel juhul võib administratsioon saada kolmanda osapoole teenusepakkujalt täiendavaid isikuandmeid, sealhulgas muu hulgas sugu, asukoht, kasutajapilt jne. Kõiki kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu kättesaadavaid andmeid töödeldakse ja säilitatakse vastavalt teenuslepingule ja privaatsuspoliitikale.

2.4. Tegevusandmete jälgimine

Turvalisuse ja pettuste ennetamise eesmärgil registreeritakse kasutaja kontole sisselogimisel järgmised tegevused: sisselogimise kuupäev ja kellaaeg, projekti loomise kuupäev ja kellaaeg, projekti kustutamise kuupäev ja kellaaeg; parooli ja e-posti muutmise kuupäev ja kellaaeg, projekti ja veebilehe teisele kontole ülekandmise kuupäev ja kellaaeg.

3. Isikuandmete kogumine Proc
c) saata e-posti teel teateid, näiteks registreerimise kinnitus, meeldetuletus või teade ühegi
eelseisva või sooritatud makse kohta, prooviperioodi aktiveerimine ja teade selle lõpetamisest.
kaebused konto raames loodud veebisaidi kohta, teated kliendi oluliste muudatuste kohta
Need sõnumid on tehnilisest seisukohast kohustuslikud ja neid ei saa tühistada, kui on vaja.
aktiivse konto puhul.
d) e-posti teel saadetavad korraldaja veebilehe kasutamist puudutavad õppematerjalid ja igakuised uudiskirjad
mis sisaldavad korraldaja saidi funktsioonidega seotud uudiseid. Nende sõnumite saamisest loobumiseks.
peab kasutaja järgima tellimuse tühistamise juhiseid, mis sisalduvad igas saadud sõnumis.
e) pakkuda kohandatud teenust. Näiteks kasutatakse brauseri poolt tuvastatud asukohta ja keelt selleks, et tagada
korraldaja veebisaidi kasutajaliidese keele määramiseks.
f) saata reklaammaterjale ja reklaami. Sõltuvalt sellest, kuidas kasutaja suhtleb
Korraldaja saidiga, võidakse talle saata individuaalseid turundussõnumeid toodete ja teenuste kohta. Samuti võib
teave kasutaja suhtlemise kohta korraldaja veebisaidiga võimaldab tal reklaamikampaaniaid ümber kalibreerida.
näiteks vältida sotsiaalreklaamide näitamist korraldaja saidi kasutajatele.
g) integreerida kolmanda osapoole teenuseid, mis pakuvad kasutaja veebisaidile lisafunktsioone, mis on
on lisatud teadlikult kasutaja nõusolekul.
h) Kasutaja veebisaidil tehtud maksete kohta teavituste saatmine.
i) Korraldaja veebilehe toimimise parandamine ja paremate teenuste pakkumine. Statistika ja analüüs
korraldaja veebilehe funktsioonide kasutamine võimaldab meil määrata edasise arengu prioriteete. Kuna
tulemusena kasutatakse nendel eesmärkidel anonüümset üldistatud teavet.
5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Kasutajalt võidakse nõuda isikuandmete esitamist, kui ta kasutab kolmanda osapoole teenuseid, nt.
tehingu tegemisel või kolmanda osapoole teenuste integreerimisel, mis annavad lisafunktsioone
Kasutaja esitab need andmed vabatahtlikult ja omal soovil. Kõik isiklikud
andmeid, mida kolmanda osapoole teenused nõuavad, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt kasutustingimustele.
teenuslepingu ja privaatsuspoliitikaga.

Administratsioon võib jagada isikuandmeid teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid veebilehel
Näiteks võib administratsioon palgata kolmandaid isikuid, kes aitavad tal osutada
kliendituge, hallata reklaami, saata teateid ja uudiskirju administratsiooni kohta.
Nendel kolmandatel isikutel on keelatud kasutada kasutajate isikuandmeid reklaami eesmärgil.
eesmärkidel.

Haldus võib avalikustada isikuandmeid seadustega nõutud ulatuses või õiguste kaitsmiseks ja
huvide kaitsmiseks, kui selline avalikustamine on mõistlikult vajalik seaduste täitmiseks või pettuse vältimiseks.
eelkõige võib administratsioon avalikustada kasutaja andmeid, kui seda nõuab seaduslikult riiklikult
asutused või kui ta saab kasutajale adresseeritud põhjendatud nõude seoses kolmandate isikute õiguste rikkumisega.
õiguste ja/või kasutustingimuste rikkumise vastu.

Haldus võib jagada kasutaja isikuandmeid kolmandate isikutega, et pakkuda kasutajale järgmist
suunatud reklaami, samuti selle tõhususe mõõtmiseks ja kontrollimiseks. Näiteks võib
administratsioon võib kasutada krüpteeritud e-kirju, et kohandada reklaami sotsiaalvõrgustikes, et vältida reklaami näitamist
neid reklaame praegustele Korraldaja saidi kasutajatele.
6. Andmete säilitamine
Kasutaja isikuandmete töötlemine ja säilitamine toimub õiguslikel alustel ajal, mil
ajal, mil konto eksisteerib. Juhul kui konto kustutatakse, võib osa andmeid säilitada niivõrd, kuivõrd
kui see on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, pettuste ennetamiseks ja kaitse
administratsiooni huvide kaitsmiseks.

Haldus võtab kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud ettevaatusabinõud, et kaitsta kasutaja
isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, kustutamise või muutmise, blokeerimise, kopeerimise eest.
avalikustamise või muude kolmandate isikute volitamata tegevuste eest.

Kasutaja isikuandmete kadumise või avalikustamise korral teavitab administratsioon kasutajat sellest asjaolust.
oma isikuandmete kadumisest või avalikustamisest.
7. Kasutajate poolt nende veebisaitidel kogutud isikuandmed
7.1. Üldsätted

Haldus ei töötle Kasutaja poolt veebisaitidel kogutud isikuandmeid, vaid üksnes
pakub arvutusvõimsust, mida võidakse kasutada andmete kogumiseks. Haldus ei tegutse kui
"vastutava töötlejana", vaid "volitatud töötlejana" Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
määruse tähenduses.

Kasutaja veebisaidil kogutud andmeid hoitakse tema isiklikus kontos 30 päeva. See funktsioon on
on vaikimisi lisatud ja selle eesmärk on parandada kasutajakogemust. Kasutaja võib selle funktsiooni vabalt välja lülitada.
funktsiooni igal ajal välja lülitada, muuta oma andmete säilitamise aega, muuta või kustutada andmeid kas või
osaliselt või täielikult muuta või kustutada ning samuti andmeid eksportida.

Kui kasutaja kasutab online-maksesüsteemi, võib administratsioon saada osalisi andmeid.
eduka makse kohta, et hõlbustada koostööd veebisaidi ja maksmise
süsteemi vahel.

Edukat maksmist käsitleva osalise teabe registreerimise ja säilitamise funktsioon on hõlmatud järgmisega
Seda funktsiooni saab kasutaja oma isiklikus kontos seadistada. Kasutaja võib muuta seda funktsiooni.
andmete säilitamise aega või selle funktsiooni välja lülitada.

7.2. Kasutaja vastutus

Kui kasutaja töötleb kolmandate isikute andmeid, vastutab kasutaja ainuisikuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et
isikuandmete kaitse eest vastavalt üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) ja muudele
seaduste ja määruste kohaselt, sealhulgas asjakohaste lubade hankimine ja vajalike
dokumendid ja teave oma veebisaidil.

Administratsioonil ei ole õigust anda kasutajatele õigusabi, kuigi ta
soovitab kasutajatel, kes töötlevad isikuandmeid, lisada kasutustingimused oma
veebisaidile, samuti konfidentsiaalsuslepingu ning lisada lingid nendele dokumentidele ja spetsiaalne väli
andmete kogumise vormile, mis näitab, et kasutaja on neid reegleid lugenud ja nendega nõustunud. Loe lähemalt
selle kohta platvormi Tilda, mis on veebisaidi sõiduki pakkuja, abiosast: help.tilda.ws/gdpr-compliance

Kasutaja loodud veebisait kasutab vaikimisi küpsiste faile. Juhul, kui kasutaja ei kavatse kasutada
seda funktsiooni või töötada isikuandmetega, peab ta keelama küpsiste kasutamise veebilehel
seadetes.
8. Küpsisepoliitika
Küpsised on väikesed tekstifailid, mida server saadab kasutaja seadmesse. Küpsised täidavad mitmeid funktsioone, näiteks
näiteks võimaldavad nad salvestada kasutaja tehtud seadistusi, võimaldavad kasutajal liikuda lehekülgede vahel
pärast sisselogimist ning kokkuvõttes lihtsustavad veebisaidil töötamist.

Siin on kirjeldatud, kuidas me kasutame küpsiste faile.
а) Identifitseerimine - küpsistefailid võimaldavad veebisaidi pakkujatel tuvastada teie nõuandeid ja teie kontot, nii et
nad ei pea iga kord, kui te teisele lehele lähete, küsima teie sisselogimisandmeid ja parooli.
b) Analüüs - küpsiste failid võimaldavad meil saada teavet selle kohta, kui mitu korda seda või
seda lehekülge vaadati.

Kasutajal on õigus seadistada brauseri küpsistest keeldumiseks, kuid see piirab oluliselt nende võimet
kasutada korraldaja veebilehte.
9. Isikuandmete haldamine
Kasutaja saab vaadata, muuta või kustutada isikuandmeid, mille kasutaja esitas või mis olid
kogutud Kasutaja veebisaidilt, tema isiklikust kontost või saates asjakohase päringu aadressile
gurov.gurov@gmail.com. Kasutaja võib kasutada sama e-posti aadressi, kui kasutaja taotleb oma veebipõhise
konto kustutamist.

Tehnilistel põhjustel ei pruugi andmed kustutada kohe, vaid viivitusega. Palun võtke arvesse.
et me võime säilitada osa teabest ulatuses, mis on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.
kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, pettuste ennetamiseks ja õigustatud huvide kaitsmiseks.
administreerimine.
10. Kasutaja kohustused
Seoses kasutajaga esitab kasutaja administratsioonile oma isikuandmed ja säilitab neid kuni
ajakohasena.

Kasutaja haldab iseseisvalt suhteid oma kasutajatega seoses kogutud andmetega
Kasutaja veebisaidi kaudu.
11. Administratsiooni kohustused
Administratsioon kohustub.

a) kasutama esitatud teavet üksnes käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 sätestatud eesmärkidel.
b) hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena; mitte avaldama kasutaja isikuandmeid ilma
eelnevat kirjalikku luba kasutajalt; mitte müüa, vahetada, avaldada või avalikustada seda mis tahes viisil
muul viisil, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punktis 5 osutatud viisil.
c) võtta meetmeid kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt standardile
menetlustele.
d) blokeerida kasutaja isikuandmed kohe pärast kasutaja või tema taotluse saamist.
seaduslikust esindajast või asjaomasest asutusest kasutaja isikuandmete kaitsmiseks, kui see on
kontrollimise ajal, kui tuvastatakse kehtetuid andmeid või volitamata tegevust.

Administratsioon võib jagada kasutaja isikuandmeid asjaomase jurisdiktsiooni ametiasutustele.
üksnes Venemaa Föderatsiooni õigusaktide alusel ja kooskõlas nendega.
12. Poolte kohustused
Oma kohustuste täitmata jätmise korral võtab administratsioon vastutuse mis tahes kahjude eest, mida
summa piirdub Tariifi maksumusega, mida kasutaja kannab seoses loata kasutamisega
tema isikuandmete omavolilise kasutamise tõttu, vastavalt Venemaa Föderatsiooni õigusaktidele, välja arvatud juhtudel, mil
kui isikuandmed.

a) avalikustati asjaomase jurisdiktsiooni pädevatele asutustele.
b) avalikustas kolmas isik pärast seda, kui administratsioon jagas neid kasutaja nõusolekul.
c) said avalikuks enne nende kadumist või avalikustamist.
d) saadi kolmandalt isikult enne selle edastamist administratsioonile.
Kasutajatelt isikuandmete saamise peamised viisid on järgmised:

a) Kasutaja annab isikuandmeid otse (nt korraldaja veebilehel registreerumisel või maksesüsteemi kasutamisel).
b) isikuandmeid kogutakse automaatselt, kui kasutaja kasutab või kasutab Korraldaja veebilehte, näiteks küpsiste failide abil (täpsemalt vt küpsiste poliitikat).
c) Kasutaja võib esitada Isikuandmeid omal algatusel, kui ta logib sisse ja kasutab kolmanda osapoole teenuseid, mis on teadlikult integreeritud Korraldaja veebilehele.
4. Isikuandmete kasutamine
Korraldaja võib Kasutaja poolt talle esitatud Isikuandmeid kasutada selleks, et:

a) Konto ja Isikliku konto loomiseks, et kasutada Korraldaja veebilehte.
b) Klienditeeninduse ja tehnilise toe osutamiseks.
c) Saada e-posti teel teateid, näiteks registreerimise kinnituse, meeldetuletuse või teate eelseisva või sooritatud makse kohta, prooviperioodi aktiveerimise ja selle lõpetamise teate, konto raames loodud veebilehega seotud kaebuste, klienditeeninduses toimunud oluliste muudatuste kohta teateid. Need teated on tehnilisest seisukohast kohustuslikud ja neid ei saa aktiivse konto puhul tühistada.
d) e-posti teel saadetavad korraldaja veebilehe kasutamist käsitlevad õppematerjalid ja igakuised uudiskirjad, mis sisaldavad korraldaja veebilehe funktsioonidega seotud uudiseid. Nende sõnumite saamisest loobumiseks peab kasutaja järgima igas saadud sõnumis sisalduvat tellimuse tühistamise juhendit.
e) pakkuda kohandatud teenust. Näiteks kasutatakse brauseri poolt tuvastatud asukohta ja keelt, et määrata korraldaja veebisaidi kasutajaliidese keel.
f) saatma reklaammaterjale ja reklaami. Sõltuvalt sellest, kuidas kasutaja korraldaja veebisaidiga suhtleb, võidakse talle saata individuaalseid turundussõnumeid toodete ja teenuste kohta. Samuti võimaldab teave kasutaja suhtlemise kohta korraldaja veebisaidiga reklaamikampaaniaid ümber kalibreerida, näiteks vältida korraldaja saidi kasutajatele sotsiaalsete reklaamide näitamist.
g) integreerida kolmanda osapoole teenuseid, mis pakuvad kasutaja veebisaidile lisafunktsioone, mis on lisatud teadlikult kasutaja nõusolekul.
h) Kasutaja veebisaidil tehtud maksete kohta teavituste saatmine.
i) Korraldaja veebilehe toimimise parandamine ja paremate teenuste pakkumine. Korraldaja veebilehe funktsioonide kasutamise statistika ja analüüs võimaldab meil määrata edasise arengu prioriteete. Seetõttu kasutatakse nendel eesmärkidel anonüümset üldistatud teavet.
5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Kasutajalt võidakse nõuda isikuandmete esitamist, kui ta kasutab kolmanda osapoole teenuseid, näiteks tehingu tegemisel või kolmanda osapoole teenuste integreerimisel, mis annavad kasutaja veebisaidile lisafunktsioone. Kasutaja esitab need andmed vabatahtlikult ja omal soovil. Kõiki kolmanda osapoole teenuste poolt nõutavaid isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse vastavalt teenuslepingule ja privaatsuspoliitikale.

Administratsioon võib jagada isikuandmeid teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid administratsiooni nimel. Näiteks võib administratsioon palgata kolmandaid osapooli, kes aitavad tal pakkuda kliendituge, hallata reklaami, saata teateid ja uudiskirju administratsiooni nimel. Nendel kolmandatel isikutel on keelatud kasutada kasutajate isikuandmeid reklaami eesmärgil.

Haldus võib avalikustada isikuandmeid seadustega nõutud ulatuses või õiguste ja huvide kaitsmiseks, kui selline avalikustamine on mõistlikult vajalik seaduste täitmiseks või pettuse vältimiseks. Eelkõige võib administratsioon avalikustada kasutaja andmeid, kui seda nõuavad seaduslikult riigiasutused või kui ta saab kasutajale adresseeritud põhjendatud nõude seoses kolmandate isikute õiguste ja/või kasutustingimuste rikkumisega.

Haldus võib jagada kasutaja isikuandmeid kolmandate isikutega, et pakkuda kasutajale suunatud reklaami ning mõõta ja kontrollida selle tõhusust. Näiteks võib administratsioon kasutada krüpteeritud e-kirju, et kohandada reklaami sotsiaalvõrgustikes, et vältida nende reklaamide näitamist praegustele Korraldaja saidi kasutajatele.
6. Andmete säilitamine
Kasutaja isikuandmete töötlemine ja säilitamine toimub seaduslikel alustel ajal, mil konto eksisteerib. Kui konto kustutatakse, võidakse mõningaid andmeid säilitada niivõrd, kuivõrd see on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, pettuste ennetamiseks ja administratsiooni huvide kaitsmiseks.

Haldus võtab kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud ettevaatusabinõud, et kaitsta kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, kustutamise või muutmise, blokeerimise, kopeerimise, avalikustamise või muude kolmandate isikute volitamata toimingute eest.

Kasutaja isikuandmete kadumise või avalikustamise korral teavitab administratsioon kasutajat tema isikuandmete kadumise või avalikustamise faktist.
7. Kasutajate poolt nende veebisaitidel kogutud isikuandmed
7.1. Üldsätted

Haldus ei töötle Kasutaja poolt veebisaitidel kogutud isikuandmeid, vaid pakub ainult arvutusvõimsust, mida võiks kasutada andmete kogumiseks. Haldus ei tegutse "vastutava töötlejana", vaid "volitatud töötlejana" Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.

Kasutaja veebilehel kogutud andmeid hoitakse tema isiklikus kontos 30 päeva. See funktsioon on vaikimisi lisatud ja selle eesmärk on parandada kasutajakogemust. Kasutajal on võimalik see funktsioon igal ajal välja lülitada, muuta oma andmete säilitamise aega, muuta või kustutada andmeid osaliselt või täielikult ning samuti eksportida andmeid.

Kui kasutaja kasutab online-maksesüsteemi, võib administratsioon saada osalisi andmeid eduka makse kohta, et hõlbustada koostööd veebisaidi ja maksesüsteemi vahel.

Osalise teabe salvestamise ja säilitamise funktsioon eduka makse kohta on vaikimisi lisatud. Selle funktsiooni saab kasutaja määrata oma isiklikus kontos. Kasutaja võib muuta andmete säilitamise aega või selle funktsiooni välja lülitada.

7.2. Kasutaja vastutus

Kui kasutaja töötleb kolmandate isikute andmeid, vastutab kasutaja ainuisikuliselt isikuandmete kaitseks vajalike meetmete võtmise eest vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja muudele seadustele ja määrustele, sealhulgas asjakohaste lubade hankimise ja vajalike dokumentide ja teabe avaldamise eest oma veebisaidil.

Administratsioonil ei ole õigust anda kasutajatele õigusabi, kuigi ta soovitab kasutajatel, kes töötlevad isikuandmeid, lisada oma veebisaidile kasutustingimused ja konfidentsiaalsusleping ning lisada lingid nendele dokumentidele ja andmekogumisvormile spetsiaalne väli, mis näitab, et kasutaja on neid eeskirju lugenud ja nendega nõustunud. Lisateavet selle kohta leiate korraldaja veebisaidi platvormi abiosast: help.tilda.ws/gdpr-compliance

Kasutaja loodud veebisait kasutab vaikimisi küpsiste faile. Juhul, kui Kasutaja ei kavatse seda funktsiooni kasutada või töötada isikuandmetega, peab ta küpsiste kasutamise veebisaidi seadetes keelama.
8. Küpsiste poliitika
Küpsised on väikesed tekstifailid, mida server saadab kasutaja seadmesse. Küpsised täidavad mitmeid funktsioone, näiteks võimaldavad need salvestada kasutaja tehtud seadistusi, võimaldavad kasutajal pärast sisselogimist lehekülgede vahel liikuda ja kokkuvõttes lihtsustavad veebisaidil töötamist.

Siin on kirjeldatud, kuidas me kasutame küpsiste faile:
а) Identifitseerimine - küpsistefailid võimaldavad veebisaidi pakkujatel ära tunda teie nõuandeid ja teie kontot, nii et nad ei pea iga kord, kui te teisele lehele lähete, küsima teie sisselogimisandmeid ja parooli.
b) Analüüs - küpsiste failid võimaldavad meil saada teavet selle kohta, mitu korda seda või teist lehekülge vaadati.

Kasutajal on õigus seadistada brauseri küpsistest keeldumiseks, kuid see piirab oluliselt tema võimalust kasutada Korraldaja veebilehte.
9. Isikuandmete haldamine
Kasutaja saab vaadata, muuta või kustutada isikuandmeid, mille kasutaja on esitanud või mis on kogutud kasutaja veebilehelt, tema isiklikust kontost või saates vastava päringu aadressile gurov.gurov@gmail.com. Kasutaja võib kasutada sama e-posti aadressi, kui ta soovib oma veebikonto kustutamist.

Tehnilistel põhjustel ei pruugi andmed kustutada kohe, vaid viivitusega. Pange tähele, et me võime säilitada osa teabest ulatuses, mis on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, pettuste ennetamiseks ja administratsiooni õigustatud huvide kaitsmiseks.
10. Kasutaja kohustused
Seoses kasutajaga esitab kasutaja administratsioonile oma isikuandmed ja hoiab neid ajakohasena.

Kasutaja haldab iseseisvalt suhteid oma kasutajatega seoses kasutaja veebilehel kogutud andmetega.
11. Administratsiooni kohustused
Haldus kohustub:

a) kasutama esitatud teavet üksnes käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 sätestatud eesmärkidel.
b) hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena; mitte avalikustama kasutaja isikuandmeid ilma kasutaja eelneva kirjaliku loata; mitte müüma, vahetama, avaldama või avalikustama neid muul viisil, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punktis 5 osutatud viisil.
c) võtta meetmeid kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt standardmenetlustele.
d) blokeerida kasutaja isikuandmed kohe pärast kasutaja või tema seadusliku esindaja või asjakohase asutuse taotluse saamist kasutaja isikuandmete kaitsmiseks, kui nende kontrollimise käigus tuvastatakse kehtetud andmed või volitamata tegevus.

Administratsioon võib jagada Kasutaja isikuandmeid asjaomase jurisdiktsiooni asutustele üksnes Venemaa Föderatsiooni õigusaktide alusel ja kooskõlas nendega.
12. Poolte kohustused
Oma kohustuste täitmata jätmise korral võtab administratsioon vastavalt Venemaa Föderatsiooni õigusaktidele vastutuse mis tahes kahjude eest, mille suurus on piiratud tariifi maksumusega, mida kasutaja kannab oma isikuandmete loata kasutamise tõttu, välja arvatud juhtudel, kui isikuandmed:

a) avalikustati asjaomase jurisdiktsiooni pädevatele asutustele;
b) avalikustas kolmas isik pärast seda, kui administratsioon jagas neid kasutaja nõusolekul;
c) said avalikuks enne nende kadumist või avalikustamist;
d) saadi kolmandalt isikult enne selle edastamist administratsioonile;
e) avalikustati kasutaja nõusolekul;
f) avalikustati vääramatu jõu tagajärjel;
g) avalikustati kasutajale esitatud põhjendatud nõude tulemusena seoses kolmandate isikute õiguste ja/või kasutustingimuste rikkumisega.
13. Kontaktid
Kui teil on küsimusi, märkusi või kaebusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust aadressil gurov.gurov@gmail.com. Vastame mõistliku aja jooksul.